Luvitus

Rompas-Rajapalojen luvitustilanne

Kaikki Rompas-Rajapalojen alueella tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat aikaisen vaiheen malmitutkimuksia. Huolimatta siitä, että Rajapaloista on julkaistu ensimmäinen otaksuttu mineraalivarantoarvio, työtä on vielä paljon jäljellä ennen kuin voidaan varmuudella sanoa löytyykö alueelta yksi tai useampia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia kulta-kobolttiesiintymiä eli malmeja.

Mawsonilla on Rompas-Rajapalojen alueen mineraalioikeudet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö on hakenut kaivosviranomaiselta (TUKES, turvallisuus- ja kemikaalivirasto) lupia malmitutkimusten tekemiseen alueella (malminetsintälupa), ja mikäli se löytää lupa-alueilta taloudellisesti hyödynnettävissä olevia malmeja, sillä on etuoikeus hakea niille kaivoslupaa. Malminetsintälupa ei vielä anna oikeutta mahdollisesti löytyvien esiintymien hyödyntämiseen, eikä sen mukana synny minkäänlaista omistusoikeutta lupa-alueeseen.

Mawsonilla on tällä hetkellä Rompas-Rajapaloissa neljä lainvoimaista malminetsintälupa-aluetta (pinta-ala yhteensä 4 263 ha), yksi valituksenalainen malminetsintälupa-alue (1 462 ha) ja 9 lupahakemusaluetta (yhteispinta-ala 12 635 ha). Lisäksi yhtiöllä on yksi varausalue, jonka pinta-ala on 14 365 ha.

Rajapaloihin sijoittuvan Kairamaat 2-3 -nimisen malminetsintälupa-alueen tammikuussa 2019 myönnetty malminetsintälupa on toistaiseksi valituksenalaisena Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Yhtiö tekee malmitutkimuksia alueella kaivosviranomaisen luvasta antaman täytäntöönpanomääräyksen nojalla kunnes lupa saa lainvoiman.

Vatsan luvitustilanne

Vatsan alueen malminetsintälupahakemus on kaivosviranomaisen käsittelyssä.